fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo ,,VOP“) sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 2. Zhotoviteľom je:

Obchodné meno:      HelioZOOM s.r.o.

Sídlo:                              Hečkova 4, Košice – mestská časť Barca 040 17

IČO:                                 55 211 445, DIČ: 2121899263, IČ DPH: SK2121899263

Zápis:                             spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice,

oddiel Sro, vložka číslo: 55973/V

Konajúci:                      Ing. Martin Hrehor / Ing. Marián Vysoký / Ing. Martin Vysoký, konatelia

E-mail:                           marian@heliozoom.skmartin@heliozoom.sk

Telefónne číslo:         0903 618 922

IBAN:                              SK71 0900 0000 0051 9913 9458

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

 1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Zhotoviteľom, na jednej strane, a fyzickou alebo právnickou osobou, na druhej strane (ďalej len „Objednávateľ“) ktorí uzatvárajú zmluvu o dielo (ďalej len ,,zmluva“), pričom k vzniku zmluvného vzťahu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom dochádza v momente, kedy bude Objednávateľovi na ním oznámenú e-mailovú adresu (alebo osobne, poštou či kuriérom) doručené vyhotovenie zmluvy podpísané zo strany Zhotoviteľa, pričom toto znenie zmluvy bolo už skôr podpísané Objednávateľom. (Zhotoviteľ a Objednávateľ každý jednotlivo aj len „Zmluvná strana“, spoločne ďalej aj len „Zmluvné strany“).
 2. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 3. Uvedené VOP sa vzťahujú iba na spotrebiteľov, fyzické osoby a na právnické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Tieto VOP sa nevzťahujú na právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktorí uzatvárajú zmluvu o dielo v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade takýchto záujemcov je potrebné, aby kontaktovali Zhotoviteľa na vyššie uvedených kontaktných údajoch a dojednali si podmienky obchodnej spolupráce.
 5. Predmetom zmluvy, je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo dielo – zhotovenie a montáž malého fotovoltického zariadenia pozostávajúceho z fotovoltických panelov, meniča, kompletnej kabeláže a ďalších prvkov (ďalej len „Dielo“) v mieste plnenia podľa zmluvy, a záväzok Objednávateľa riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 6. Objednávateľ potvrdzuje, že Zhotoviteľovi poskytol a počas plnenia zmluvy bude naďalej poskytovať úplné a pravdivé informácie potrebné pre účely vykonania Diela. Ak sa pri realizácii Diela podľa informácií od Objednávateľa zistí, že údaje ním poskytnuté nie sú správne alebo úplné, a Dielo podľa týchto údajov nie je možné vykonať riadne a bez vád, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť Objednávateľa upozorniť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto vade dozvie. Náklady na odstránenie vzniknutej prekážky v takom prípade znáša v celom rozsahu Objednávateľ, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je zároveň samostatne oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zistí, že pre nesprávnosť alebo neúplnosť údajov od Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ Dielo vykonať za pôvodne dojednaných podmienok.

 

Článok II.

Miesto a čas plnenia Diela

 1. Miestom vykonania Diela je miesto určené v zmluve (ďalej len „Stavenisko“). Objednávateľ musí byť vlastníkom budovy a/alebo pozemku, ktoré tvoria Stavenisko, alebo Objednávateľ musí k nim mať užívacie právo. Objednávateľ zodpovedá za to, že v mieste Staveniska je možné vykonávať objednané Dielo a nebude tým zasiahnuté do práv žiadnych iných osôb.
 2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť úplnú stavebnú pripravenosť Staveniska na začatie prác na Diele podľa zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu VOP, Zhotoviteľ nie je povinný Stavenisko prevziať. V prípade ak Objednávateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť pripraviť Stavenisko, dostáva sa do omeškania s poskytovaním súčinnosti a zároveň pre tento prípad je Zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Počas trvania omeškania Objednávateľa s poskytovaním súčinnosti neplynie Zhotoviteľovi Doba plnenia. Doba plnenia začne znovu plynúť až po riadnom poskytnutí súčinnosti alebo splnení povinnosti Objednávateľa.
 3. Doba plnenia je stanovená v zmluve (ďalej len „Doba plnenia“).
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Deň odovzdania Diela sa predĺži o dobu omeškania Objednávateľa s odovzdaním Staveniska podľa zmluvy Zhotoviteľovi alebo so  splnením iných zmluvných povinností Objednávateľa, vrátane povinnosti poskytovať súčinnosť Zhotoviteľovi.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela oproti dňu stanovenému ako Doba plnenia:
  • v prípade, ak Doba plnenia nie je dodržaná z dôvodov okolností vyššej moci (vis maior);
  • v prípade prekážok v plnení zmluvy výlučne na strane Objednávateľa, ktoré spôsobujú nemožnosť Zhotoviteľa odovzdať Dielo Objednávateľovi riadne a včas, a to najmä, nie však výlučne, neposkytnutie potrebnej súčinnosti, spočívajúcej napr. v neodovzdaní (alebo neúplnosti) podkladov potrebných na riadne vykonávane Diela, resp. v plnení iných zmluvných povinností;
  • v prípade nariadení, zákazov alebo obmedzení vydaných orgánmi štátnej správy alebo územnej samosprávy, v dôsledku ktorých došlo k predĺženiu termínu odovzdania Diela, ak neboli vyvolané konaním alebo nečinnosťou Zhotoviteľa;
  • v prípade zmien v povahe a rozsahu prác na Diele požadovaných Objednávateľom;
  • ak sa vyskytli také vady vo vstupných podkladoch odovzdaných Objednávateľom Zhotoviteľovi, ktoré bránia v riadnom uskutočnení a pokračovaní v stavebných prácach na Diele;
  • ak sa Zmluvné strany spoločne dohodnú na predĺžení Doby plnenia,
  • v prípadoch výslovne uvedených v iných ustanoveniach VOP alebo zmluvy.

 

Po dobu trvania vyššie uvedených prekážok a okolností  sa predlžuje Doba plnenia.

 

Článok III.

Cena Diela

 1. Cena za zhotovenie Diela, ako aj splatnosť ceny Diela, je stanovená v zmluve.
 2. Cena Diela je určená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, v súlade s Cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu zmluvy. Cena Diela je cena určená odhadom podľa vstupných údajov pre vykonanie Diela, ktorej výšku možno meniť iba dohodou Zmluvných strán alebo spôsobom stanoveným zákonom.
 3. V prípade ak sa počas vykonávania Diela preukáže, že na vykonanie diela je potrebné vykonať viac prác alebo dodať viac materiálu, ako bolo predpokladané pred uzavretím zmluvy, Zhotoviteľ je povinný na to Objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu Diela.
 4. V prípade ak je zmluva uzatvárané elektronickými prostriedkami, Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi zálohovú faktúru pre potreby úhrady ceny Diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohovú faktúru v lehote splatnosti stanovenej v zmluve. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry sa o počet dní omeškania predlžuje termín odovzdania Diela – Doba plnenia. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry je Zhotoviteľ osobitne oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 5. Do 30 dní odo dňa úhrady zálohovej faktúry Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. V prípade ak je zmluva uzatváraná v papierovej, listinnej podobe, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zálohovú faktúru nevystavuje a Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela, prípadnej dohodnutú splátku v lehote podľa zmluvy s variabilným symbolom, ktorým je číslo zmluvy. Po prijatí platby Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok IV.

Spôsob vykonania Diela

 1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými technickými normami, a za podmienok stanovených v zmluve a jej prílohách.
 2. Na prípadnú nevhodnosť pokynov (prípadne na nevhodnosť podkladov predložených Objednávateľom či vady vecí a/ alebo materiálov dodávaných Objednávateľom), a na dôsledky ich použitia alebo vykonania je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa upozorniť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto nevhodnosti dozvie, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci (podklady) alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť až do doby výmeny vecí (podkladov) alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo do doručenia písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonaní Diela s použitím odovzdaných vecí (podkladov) alebo pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje Doba plnenia. Zhotoviteľ, ktorý si splnil informačnú povinnosť podľa tohto bodu VOP, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia Diela alebo za vady dokončeného Diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi Objednávateľa, ak na nich Objednávateľ trval.
 3. Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela alebo jeho časti použiť tretiu osobu (ďalej len „Subdodávateľ). Od momentu, kedy Zhotoviteľ oznámi údaje Subdodávateľa Objednávateľovi je Objednávateľ povinný jednať priamo so Subdodávateľom, a to aj čo sa týka potvrdzovania vykonania Diela a podpisu preberacieho protokolu o vykonaní Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ použije na vykonávanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľa, zodpovedá Objednávateľovi za riadne a včasné vykonanie príslušných prác, dodávok a/alebo služieb, ako keby ich vykonával sám.
 4. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa vykonanie zmien a/alebo naviac prác a Zhotoviteľ je v takomto prípade, ak sa Zmluvné strany na nich v písomnom dodatku dohodnú, povinný zmeny a/alebo naviac práce vykonať. Akékoľvek zmeny alebo naviac práce Zhotoviteľ vykoná vždy na základe príslušného písomného pokynu Objednávateľa alebo na základe písomných zmien a doplnkov k tejto Zmluve, to všetko vždy iba vo forme písomného dodatku.

Článok V.

Odovzdanie Diela

 1. Odovzdaním Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím Objednávateľom sa rozumie podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Preberací protokol“).
 2. Zhotoviteľ alebo ním poverený Subdodávateľ upovedomí Objednávateľa, že Dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie.
 3. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela Zhotoviteľ pripraví a predloží Objednávateľovi na podpis preberací protokol, ktorý preukazuje vykonanie a odovzdanie Diela. V prípade, ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, napriek tomu, že Dielo je zhotovené riadne, prípadne vykazuje iba drobné vady a nedorobky, alebo ak sa Objednávateľ k podpisu Preberacieho protokolu ani nedostaví, Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť si fotodokumentáciu vyhotoveného Diela, ktorá nahrádza podpis preberacieho protokolu. V takom prípade sa Dielo považuje za vykonané a odovzdané dňom vyhotovenia fotodokumentácie Diela Zhotoviteľom, resp. ním povereným Subdodávateľom. Zhotoviteľ, resp. ním poverený Subdodávateľ je v takom prípade povinný bezodkladne po vyhotovení fotodokumentácie Diela túto odoslať e-mailom na adresu elektronickej pošty Objednávateľa.
 4. Spolu s preberacím protokolom Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi záručné podmienky od výrobcov jednotlivých komponentov a častí tvoriacich Dielo. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať uvedené záručné podmienky pre zachovanie práv z vád zhotoveného Diela. V prípade ak sa preukáže, že Objednávateľ používal Dielo v rozpore s predmetnými záručnými podmienkami, Objednávateľ stráca nároky z vád Diela.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi služby spočívajúce v administratívnom a technickom jednaní s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) za účelom pripojenia fotovoltického zariadenia do distribučnej sústavy PDS. Pre účely vykonania Diela sa Objednávateľ zaväzuje plniť pokyny a požiadavky PDS za účelom pripojenia do distribučnej sústavy. Pre riadne plnenie uvedeného záväzku Zhotoviteľa, Objednávateľ pri podpise zmluvy splnomocní Zhotoviteľa na všetky právne úkony súvisiace s uzatvorením zmluvy o pripojení fotovoltického zariadenia do distribučnej sústavy PDS, ako aj na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou stavby fotovoltického zariadenia a jeho uvedenia do prevádzky, a to vo vzťahu k príslušnému stavebnému úradu, prípadne iným orgánom verejnej moci, ako aj akýmkoľvek tretím fyzickým a právnickým osobám, pričom toto plnomocenstvo bude vyhotovené a podpísané tak v elektronickej ako aj v papierovej forme.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v deň podpisu Preberacieho protokolu, resp. v deň vyhotovenia fotodokumentácie podľa bodu 3 tohto článku VOP, uvoľniť Stavenisko a Zhotoviteľom používané plochy a priestory pri realizácii Diela, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavenisko čisté a vypratané.

Článok VI.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude poskytovať Zhotoviteľovi po celú dobu vykonávania Diela všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa zmluvy. V rámci poskytovania súčinnosti sa Objednávateľ zaväzuje podpísať pre Zhotoviteľa plné moci, aby na základe nich Zhotoviteľ mohol voči PDS a tretím osobám vykonávať úkony, plniť ohlasovacie povinnosti, podávať žiadosti a preberať zásielky, potrebné k vykonaniu Diela a k pripojeniu elektrárne do distribučnej sústavy. Objednávateľ je povinný vykonávať úkony, predkladať listiny a plniť požiadavky orgánov verejnej moci a prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré je podľa ich vyjadrenia potrebné splniť, aby mohlo byť vykonané Dielo a následne prevádzkované fotovoltické zariadenie.
 2. Zhotoviteľ sa v rámci vykonávania Diela zaväzuje za Objednávateľ vykonávať administratívnu činnosť nevyhnutnú k tomu, aby vykonané Dielo, elektráreň, bolo možné úspešne pripojiť do distribučnej sústavy. Zhotoviteľ za Objednávateľa zabezpečí od PDS stanovisko k podmienkam pripojenia zdroja do distribučnej sústavy. Zmluvné strany sa zaväzujú plnenie tejto Zmluvy podriadiť zmluvným a technickým podmienkam určeným PDS v stanovisku podľa predchádzajúcej vety. Nakoľko pripojenie do distribučnej sústavy závisí od spolupôsobenia tretej osoby – PDS, tak Zhotoviteľ nezodpovedá za oddialenie momentu pripojenia elektrárne do distribučnej sústavy spôsobené nekonaním PDS. Dielo sa považuje za vykonané a pripravené na odovzdanie Objednávateľovi momentom ukončenia prác Zhotoviteľa podľa zmluvy. Skutočnosť, že PDS zatiaľ nepripojil elektráreň Objednávateľa do distribučnej sústavy (napr. z dôvodu enormného vyťaženia administratívnych a technických pracovníkov PDS), nie je dôvodom na to, aby Objednávateľ nepodpísal Preberací protokol, ako ani dôvodom na to, aby Objednávateľ neuhradil cenu Diela.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu oboznámiť Zhotoviteľa so všetkými známymi okolnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na podmienky vykonávania prác súvisiacich s vyhotovením Diela, oboznámiť ho s vlastnosťami Staveniska a so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na Stavenisko (prístup, zdroj energie a jeho napojenie a pod.).
 4. Objednávateľ je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa, Subdodávateľovi a iným oprávneným osobám Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba, ak zodpovedný zástupca Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je priamo ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo hrozia iné vážne škody. Inak Objednávateľ nie je oprávnený zasahovať do činnosti Zhotoviteľa a ním poverených osôb.
 5. Ak Zhotoviteľ zistí také prekážky, ktoré bránia vykonať Dielo riadne a včas, zaväzuje sa o tomto bezodkladne informovať Objednávateľa a navrhnúť ďalšie možné postupy. Zmluvné strany bezodkladne na osobitnom rokovaní osôb oprávnených ich zastupovať určia ďalší postup, ktorý Zmluvné strany odsúhlasia formou dodatku k Zmluve podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.
 6. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na výzvu Zhotoviteľa, a to v dohodnutom termíne, na Stavenisko, ak je prítomnosť Objednávateľa potrebná pre ďalší postup pri vykonávaní Diela.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Diela, prípadne že týmito povoleniami a licenciami disponujú Subdodávatelia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávateľ mohol realizáciu Diela začať a riadne dokončiť.
 8. Pokiaľ zmluva alebo tieto VOP upravujú v jednotlivých ustanoveniach pre plnenie záväzkov Zhotoviteľa určitú lehotu, do plynutia tejto lehoty sa nezapočítava deň, na ktorý pripadá štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja. O počet uvedených dní sa predlžuje určená lehota na plnenie záväzku Zhotoviteľa. Ak koniec lehoty pripadne na štátny sviatok, víkend alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Uvedené sa nevzťahuje na ustanovenia týchto VOP týkajúcich sa nárokov zo zodpovednosti za vady Diela a ustanovení týkajúcich sa záručnej doby, ako aj práv a povinností Zmluvných strán vo vzťahu k uplatnenej reklamácii.

 

Článok VII.

Zodpovednosť za vady Diela, Reklamačný poriadok

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo pri prevzatí Objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa prejavia neskôr, počas záručnej doby, pokiaľ ide o vady ktoré vznikli porušením povinnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas záručnej doby dojednané vlastnosti.
 2. Záručná doba je stanovená v zmluve alebo jej prílohách a plynie odo dňa ukončenia inštalácie a uvedenia fotovoltického zariadenia do prevádzky, prípadne odo dňa vyhotovenia fotodokumentácie nahrádzajúcej preberací protokol podľa článku V. ods. 3 týchto VOP. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Objednávateľ nemohol Dielo používať z dôvodu záručnej opravy Diela. Ak výrobca jednotlivých komponentov tvoriacich Dielo stanovuje pre tieto komponenty dlhšiu záručnú dobu a pokiaľ Zhotoviteľ deklaruje takúto dlhšiu záručnú dobu v cenovej ponuke, v takom prípade platí pre Objednávateľa vo vzťahu k týmto komponentom táto dlhšia záručná doba. Pre ostatné komponenty a časti Diela ostáva v platnosti všeobecná záručná doba stanovená v zmluve alebo v jej iných prílohách.
 3. Ak ide o vadu Diela, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 4. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu časti alebo súčasti Diela, ak tým Zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Diela alebo závažnosť vady.
 5. Ak ide o vadu Diela, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Dielo mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu Diela alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Dielo riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela podľa zmluvy), má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Diela.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle platných predpisov SR a Objednávateľ je oprávnený reklamáciu uplatniť u Zhotoviteľa počas plynutia záručnej doby.
 9. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Diela, na používanie Diela v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o Dielo. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady na ktoré bol Objednávateľ v dobe uzatvárania zmluvy Zhotoviteľom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 10. Reklamačné konanie týkajúce sa Diela začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie Zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný reklamovať u Zhotoviteľa vady Diela v lehote 5 pracovných dní od zistenia vady.
 11. Zhotoviteľ vydá Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej Zhotoviteľom, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady Diela. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 12. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 648 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Zhotoviteľovi. Na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 648 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Zhotoviteľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Objednávateľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu vadného tovaru za nový tovar.
 13. Ak Objednávateľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže Zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Zhotoviteľ od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 14. Ak Objednávateľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať vadný tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu, ku ktorej Objednávateľ odborným posúdením tovaru preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa, nemožno zamietnuť.
 15. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 16. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ani jeho časti:
 17. ak Objednávateľ neuplatnil svoje práva zo zodpovednosti za vady do konca záručnej doby,
 18. ak je vadou mechanické poškodenie tovaru,
 19. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 20. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 21. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 22. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 23. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 24. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 25. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 26. Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 27. odovzdaním opraveného tovaru,
 28. výmenou tovaru alebo jeho časti,
 29. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 30. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 31. písomnou výzvou na prevzatie Zhotoviteľom určeného plnenia,
 32. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 33. Zhotoviteľ je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie objednávateľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo e-mailom.
 34. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Objednávateľ doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 35. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená takým spôsobom, že Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie vady.
 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Zhotoviteľ vybaví reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
 2. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 3. v prípade, že nemôže Zhotoviteľ vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením ceny za tovar.
 4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých Objednávateľom pri realizácii Diela. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za dodržanie nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, alebo za vady spôsobené použitím materiálov a zariadení dodaných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov, materiálov alebo zariadení Objednávateľa vopred upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní alebo použití trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Článok VIII.

Vis maior

 1. V prípade, že porušením záväzkov vyplývajúcich niektorej zo Zmluvných strán z tejto Zmluvy, vznikne druhej Zmluvnej strane škoda, je porušujúca Zmluvná strana povinná vzniknutú škodu poškodenej Zmluvnej strane nahradiť v celom rozsahu, okrem prípadu, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
 2. Okolnosťami vyššej moci vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „Vis maior“) sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise Zmluvy v dôsledku zo strany Zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod, vojna, epidémia, pandémia, dlhodobý výpadok v dodávateľskom reťazci (napr. nedostatok elektronických čipov), mimoriadna situácia vyhlásená na území Slovenskej republiky z dôvodu ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 alebo iným závažným ochorením, z dôvodu vedenia ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny a podobne. Za vis maior sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú Zhotoviteľovi dodržať technologické postupy pri práve prebiehajúcich prácach, z čoho by následne mohlo vyplynúť nekvalitné plnenie alebo ktoré neumožňujú dodržať pravidlá BOZP pri vykonávaní Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že termín dokončenia Diela (Doba plnenia) sa posúva o dobu, ktorá zodpovedá dobe, po ktorú v dôsledku vis maior bude objektívne znemožnená realizácia Diela alebo by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality realizácie Diela alebo by nebolo možné Dielo vykonávať bez porušenia predpisov BOZP.

Článok IX.

Trvanie a zánik zmluvy

 1. Zmluva zaniká predovšetkým splnením povinností oboch Zmluvných strán.
 2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.
 3. Zhotoviteľ je oprávnený úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností Objednávateľa, za ktoré sa považuje najmä:
  • ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou peňažného plnenia o viac ako 5 kalendárnych dní,
  • ak je Objednávateľ v omeškaní s odovzdaním Staveniska o viac ako 5 kalendárnych dní,
  • ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné plnenie záväzkov podľa zmluvy, a to ani v dodatočnej primeranej lehote určenej mu Zhotoviteľom v písomnej výzve
  • v prípadoch, ktorý to výslovne stanovuje Zmluva a/alebo tieto VOP
 4. Objednávateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa, za ktoré sa považuje:
  • ak je Zhotoviteľ bezdôvodne v omeškaní s odovzdaním Diela oproti stanovenej Dobe plnenia o viac ako 60 dní,
  • ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou, a porušenie tejto povinností neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote, najmenej 60 dní, určenej mu Objednávateľom v písomnej výzve.
 5. Napriek tomu, že Objednávateľ je spotrebiteľom, v tomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok stanovených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože dodanie Diela predstavuje predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru a zároveň je tento tovar určený osobitne pre Objednávateľa.
 6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia s uvedením dôvodu odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
 7. Ak dôjde k účinnému odstúpeniu od zmluvy, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru skutočne zrealizovaných prác a dodávok v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných prác a dodávok. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za práce a dodávky vykonané do momentu odstúpenia od zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
 8. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zo strany Objednávateľa uvedených v bode 8 článok I, bode 2 článok II ako aj v prípade porušenia povinností Objednávateľa pre ktoré je Zhotoviteľ oprávnený zároveň odstúpiť od zmluvy (bod 3 článok IX) je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% ceny diela bez DPH. Nárok na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute nie je dotknutý. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa jej uplatnenia zo strany Zhotoviteľa.

 

Článok X.

Obchodné tajomstvo a Povinnosť mlčanlivosti

 1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú povinní zachovávať po dobu platnosti tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení, mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením svojich povinností a ktoré sú alebo by mohli byť predmetom obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa rovnako zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré nastali a ktoré sa dozvedeli počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, ako aj pri podpise tejto zmluvy. Za dôverné informácie sú podľa Zmluvy považované všetky vzájomne poskytnuté informácie v ústnej alebo písomnej forme, predovšetkým akékoľvek informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou alebo v súvislosti s procesom jej uzatvárania, know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej povahy súvisiace s činnosťami druhej strany, ktoré majú skutočnú alebo potenciálnu hodnotu, a ktoré majú byť utajené a nie sú v príslušných obchodných kruhoch známe. Táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvy.
 2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa osobitne dohodli, že Objednávateľ je povinný po celú dobu trvania tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení (a to bez časového obmedzenia) zachovávať mlčanlivosť o tzv. know-how Zhotoviteľa. Na účely predchádzajúcej vety sa termínom know-how Zhotoviteľa rozumie – komplexný postup pri vykonávaní dohodnutej činnosti, najmä, postup spočívajúci v komunikácii so zákazníkom – Objednávateľom, vybavení zmluvy na realizáciu Diela, samotná realizácia Diela, ako aj všetky činnosti vykonávané Zhotoviteľom po vykonaní diela, smerujúce k napojeniu Diela do distribučnej siete elektrickej energie. V prípade pochybností Objednávateľa, či konkrétny poznatok je alebo nie je súčasťou know-how Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný, kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej ukončení, dopytovať Zhotoviteľa, pričom tento sa zaväzuje v lehote 15 dní od preukázateľného doručenia takejto otázky odpovedať Objednávateľovi, či daný poznatok spadá do kategórie know-how, respektíve nie, a teda či je Objednávateľ o tomto poznatku s ohľadom na predchádzajúce vety povinný zachovávať mlčanlivosť. V prípade pochybností, respektíve v prípade absencie dopytu Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa medzi zmluvnými stranami uplatní fikcia, že predmetný poznatok je súčasťou know-how Zhotoviteľa, a teda Objednávateľ je o tomto poznatku povinný zachovávať mlčanlivosť.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna spriaznená osoba Objednávateľa neporušovala povinnosti uvedené v bode 1 alebo 2 tohto článku Zmluvy, teda takáto spriaznená osoba nesmie využívať poznatky a informácie označené ako obchodné tajomstvo alebo know-how, pričom spriaznenou osobou Objednávateľa sa rozumie:
  1. blízka osoba Objednávateľa podľa § 116 Občianskeho zákonníka, alebo
  2. spriaznená osoba Objednávateľa podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, alebo
  3. akákoľvek iná osoba, ktorej Objednávateľ poskytne informácie nadobudnuté od Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

Článok XI.

Doručovanie

 1. Všetky oznámenia, písomnosti a prejavy vôle v súvislosti so zmluvou budú doručované na adresu sídla alebo bydliska zmluvných strán uvedenú v zmluve. V prípade zmeny sídla alebo bydliska zmluvnej strany sa zmluvné strany zaväzujú oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane najneskôr v deň vykonania zmeny. Zásielka odoslaná jednou zmluvnou stranou na adresu druhej zmluvnej strany podľa predchádzajúcich viet tohto bodu VOP, sa považuje za doručenú od okamihu, keď sa dostane do dispozičnej sféry adresáta, teda od prvého dňa od ktorého má adresát objektívnu možnosť spoznať obsah zásielky v súlade s ust. § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Alternatívne, okrem spôsobu doručovania podľa bodu 1 tohto článku VOP sa zmluvné strany dohodli, že všetky oznámenia, písomnosti a prejavy vôle v súvislosti so zmluvou si môžu zmluvné strany zasielať aj elektronickou poštou, teda e-mailom, na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v zmluve, prípadne na e-mailové adresy, ktoré si navzájom oznámia počas plnenia zmluvy. Zásielka odoslaná jednou zmluvnou stranou na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP, sa považuje za doručenú od okamihu, keď sa dostane do dispozičnej sféry adresáta, teda od prvého dňa od ktorého má adresát objektívnu možnosť spoznať obsah zásielky v súlade s ust. § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné si spätne potvrdzovať doručovanie elektronických správ, a to zasielaním potvrdzujúcich správ o doručení.
 3. Pre účely plnenia Diela sa zmluvné strany zaväzujú prioritne využívať spôsob doručovania podľa bodu 2 tohto článku VOP, za účelom rýchlejšej a efektívnejšej komunikácie.

Článok XII.

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

 1. Zhotoviteľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Zhotoviteľom v rámci predzmluvných vzťahov s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je následne nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán, vrátane zastupovania Objednávateľa voči príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na základe plnej moci udelenej od Objednávateľa.
 2. Na účely riadneho vybavenia a plnenia zmluvy bude Zhotoviteľ spracúvať najmä nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. V prípade, ak na to Objednávateľ udelí súhlas, tak Zhotoviteľ bude spracúvať aj vyobrazenie rodinného domu, resp. iného stavebného objektu Objednávateľa, fotovoltického zariadenia a celého Diela vo forme obrazových a obrazovozvukových záznamov, a to pred, počas aj po vykonaní a odovzdaní fotovoltického zariadenia, resp. Diela Objednávateľovi. Údaje podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ v zmysle udeleného súhlasu oprávnený používať na reklamné a propagačné účely, najmä ich zverejnením na webovom sídle Zhotoviteľa, na profiloch Zhotoviteľa na sociálnych sieťach, alebo v tlačenej podobe formou reklamných letákov, prospektov či brožúr
 4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Zhotoviteľ po doručení objednaného tovaru, resp. služby Objednávateľovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Objednávateľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu Objednávateľa informácie o nových tovaroch, službách, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje Objednávateľa získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto VOP bude získavať osobné údaje Objednávateľa vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia zmluvy.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 9. Zhotoviteľ v súlade s Nariadením poskytuje Objednávateľovi, ktorého údaje bude spracúvať, nasledujúce informácie: totožnosť a kontaktné údaje Zhotoviteľa – viď článok I. ods. 2 týchto VOP.
 10. Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby – nie je ustanovená.
 11. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania – viď tento článok XII. ods. 1 až 4 týchto VOP.
 12. Ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje Zhotoviteľ alebo tretia strana – oprávneným záujmom v prípade následného priameho marketingu je zvyšovanie povedomia o tovaroch a službách Zhotoviteľa a iniciovanie uzatvárania budúcich objednávok alebo zmlúv s už existujúcimi zákazníkmi (objednávateľmi).
 13. Okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú – kategóriou príjemcov sú zmluvní partneri Zhotoviteľa, s ktorými spolupracuje pri poskytovaní služieb a dodávke tovarov, teda najmä sprostredkovatelia a obchodní zástupcovia Zhotoviteľa, subdodávatelia vykonávajúci dodávku a montáž, teda vykonanie Diela, dodávatelia Zhotoviteľa poskytujúci informačné technológie, poskytovatelia outsource-ingových služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Iným subjektom osobné údaje Zhotoviteľ poskytuje v prípadoch, kedy mu poskytnutie osobných údajov ukladajú právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Zhotoviteľa (napr. advokátska kancelária, súdy, polícia SR, v prípade vymáhanie dlžnej sumy a pod.).
 14. Informáciu o tom, či Zhotoviteľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – prenos údajov do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám sa nevykonáva, ani takýto prenos nie je plánovaný.
 15. Dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie – závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov z predzmluvnej komunikácie a z plnenia zmluvy je to maximálne 10 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie, v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce osobné údaje Objednávateľa. V prípade údajov podľa článku XII. ods. 4 týchto VOP je doba uchovávania údajov 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, pokiaľ tento súhlas nebol odvolaný skôr.
 16. Informácie o existencii nasledujúcich práv Objednávateľa, ako dotknutej osoby:
 • Právo na prístup – Objednávateľ môže Zhotoviteľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o sú o ňom spracovávané. Zhotoviteľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – Objednávateľ môže Zhotoviteľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré sú o ňom spracovávané.
 • Právo na výmaz – Objednávateľ môže Zhotoviteľa požiadať, aby vymazal osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. Objednávateľ odvolal súhlas, na ktorého základe boli jeho osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Zhotoviteľa vzťahuje;
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania – môžete Zhotoviteľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Zhotoviteľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. Zhotoviteľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Zhotoviteľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Zhotoviteľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Zhotoviteľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Zhotoviteľa.
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 1. Informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je Objednávateľ povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov – Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať a objednať si naše tovary a služby, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby.
 2. Existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely Zhotoviteľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Článok XIII.

Informácia o možnosti spotrebiteľa

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

 1. Objednávateľ, ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil reklamáciu alebo ak sa Objednávateľ domnieva, že boli porušené jeho práva.
 2. Ak Zhotoviteľ na vyššie uvedenú žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Výklad pojmov pre účely tohto článku VOP a pre účely alternatívneho riešenia sporov:
  1. alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu,
  2. stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a Zhotoviteľ, proti ktorému návrh smeruje,
  3. orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,
  4. subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený vyššie a ďalej oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (jedná sa o právnickú osobu založenú alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komoru zriadenú zákonom alebo záujmové združenie). Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .
 4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva.
 5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Zhotoviteľ na žiadosť podľa odseku 4 tohto článku VOP odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 6. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 7. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá Návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať Návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 8. Návrh musí obsahovať:
 9. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 10. presné označenie Zhotoviteľa,
 11. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 12. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 13. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Zhotoviteľom bol bezvýsledný,
 14. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 16. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 391/2015 Z. z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 17. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie je taktiež možné získať na ktoromkoľvek inšpektoráte SOI alebo u subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 18. Platforma alternatívneho riešenie sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je dostupná na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .
 19. Zhotoviteľ je oprávnený na predaj tovaru a poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zhotoviteľ nie je vo vzťahu ku Objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam Zhotoviteľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí Zhotoviteľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky, zmluvné dokumenty, znenie objednávok, technických listov, cenových ponúk, VOP alebo ich časti bez súhlasu Zhotoviteľa.
 4. Rozhodným právom pre právny vzťah zmluvných strán upravený týmito VOP je právo Slovenskej republiky.
 5. VOP sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) Zhotoviteľa a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novým znením VOP, avšak na už uzatvorené zmluvu sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy. Zmeny textu VOP musia byť vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s ohľadom na predpisy na ochranu spotrebiteľa.
 6. Podpisom zmluvy Objednávateľ potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VOP, súhlasí s nimi, čím sa tieto VOP stávajú súčasťou zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 7.3.2024, zároveň od uvedeného dňa sú tieto VOP verejne dostupné na webovom sídle Zhotoviteľa:  www.heliozoom.sk  a použijú sa na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.

Create your account